Gizlilik Sözleşmesi Aydınlatma Metni ve Talep Formu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Uzman Diyetisyen Merve Yüksek’e ait www.dytmerveyuksek.com internet sitesini ziyaret etmeniz sırasında elde edilen kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenebilecektir.  Aşağıda kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili açıklamalar yapılmakta olup, kişisel verilerinizin korunması bizim için hayati öneme sahiptir, bu konuda gereken tüm önlemleri alacağımızı bildirmek isteriz.

1-Kişisel Verilerin Tanımı

İşbu Aydınlatma Metni uyarınca, kişisel veri, kimliği belli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgi Ad-soyadı, T.C. Kimlik numarası, Pasaport numarası, Geçici T.C. Kimlik numarası, potansiyel vergi numarası, doğum yeri – tarihi, medeni hali, cinsiyeti gibi kimlik verileri, adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim bilgileri dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgi anlamına gelmektedir.

2-Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Kişisel Verilerin Aktarımı

İnternet sitemizi ziyaret ederek “İletişim” bölümünden Şirketimiz ile irtibat kurmanız sırasında vermiş olduğunuz tüm bilgiler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve ilgili mevzuata uygun olarak ilgili birimlerimiz tarafından çalışmaların yapılması, raporlama ve istatistik çıkarılması, iş süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile yetkililerimize, çalışanlarımıza, hissedarlarımıza, ve iş süreçlerimizde destek aldığımız yerel/uluslararası kuruluşlara, hukuki dayanaklar ve rızanız çerçevesinde aktarılabilecektir.

3-Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Güvenliğinin Sağlanması İçin Alınan Tedbirler;

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, Büromuz tarafından veri güvenliğinin sağlanması için,

-Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

-Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

-Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amacıyla lüzumlu olan güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

4-Kişisel Verileri Koruma Kanunu Gereği Haklarınız:

Veri Sorumlusuna başvurarak,

  1. a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,      

  1. d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  2. e) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  4. g) İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak VERİ SORUMLUSU’ na iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yönetilmesi için, www.prolific.com.tr Kişisel Verilerin Korunması başlığı altında “ilgili kişi bilgi talep formu“ belgesinin kullanılmasını, talebinize göre istenebilecek belge/bilgileri ve kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak bizzat elden ya da posta yolu ile yapmanız gerekmektedir.

Ayrıca, ilgili kişi bilgi talep formunu ……..@……….. adresine güvenli elektronik imzalı olarak, yukarıda belirttiğimiz belgeler ile birlikte iletebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız sonuçlandırılarak tarafınıza bilgi verilecektir.

× Whatsapp